RENAULT FLUENCE - model samochodu

Liczba pojazdów: 6.
Liczba podstron: 1.
Liczba pojazdów na tej podstronie: 1 - 6.

RENAULT FLUENCE RENAULT FLUENCE
Wersja auta: RENAULT LZB105
Typ samochodu: RENAULT Z
Wariant pojazdu: RENAULT LZB1
Spalanie: 6.7 l/100km (benzyna)
RENAULT FLUENCE RENAULT FLUENCE
Wersja auta: RENAULT LZBD06
Typ samochodu: RENAULT Z
Wariant pojazdu: RENAULT LZBD
Spalanie: 4.6 l/100km (diesel)
RENAULT FLUENCE RENAULT FLUENCE
Wersja auta: RENAULT LZBG06
Typ samochodu: RENAULT Z
Wariant pojazdu: RENAULT LZBG
Spalanie: 7.9 l/100km (benzyna)
RENAULT FLUENCE RENAULT FLUENCE
Wersja auta: RENAULT LZBG0T
Typ samochodu: RENAULT Z
Wariant pojazdu: RENAULT LZBG
Spalanie: 7.7 l/100km (benzyna)
RENAULT FLUENCE RENAULT FLUENCE
Wersja auta: RENAULT LZBL0E
Typ samochodu: RENAULT Z
Wariant pojazdu: RENAULT LZBL
Spalanie: 0 l/100km (diesel)
RENAULT FLUENCE RENAULT FLUENCE
Wersja auta: RENAULT LZBS05
Typ samochodu: RENAULT Z
Wariant pojazdu: RENAULT LZBS
Spalanie: 4.4 l/100km (diesel)